Live
29EG Ricky Ortiz7EG Ricky OrtizEG Momochi13EG Momochi27EG Momochi13EG MomochiEG | Justin Wong3EG | Justin Wong25EG | Justin Wong3EG | Justin WongMike Ross8Mike Ross26EG Momochi13EG MomochiEG PR Balrog10EG PR Balrog22AGE | Chris G9AGE | Chris GMike Ross8Mike Ross21EG PR Balrog10EG PR BalrogKelvin Jeon5Kelvin Jeon20EG Floe15EG FloeMike Ross8Mike Ross19AGE | Chris G9AGE | Chris GAGE | Sabre4AGE | Sabre18Kelvin Jeon5Kelvin JeonWolfkrone14Wolfkrone17TFA RZR | LPN1TFA RZR | LPNEG PR Balrog10EG PR Balrog10Mike Ross8Mike RossLU | Alex Valle6LU | Alex Valle9AGE | Sabre4AGE | SabreTZA2TZA12DM MCZ Xian16DM MCZ XianWolfkrone14Wolfkrone11STA Willpower12STA WillpowerEG PR Balrog10EG PR Balrog30Infiltration11InfiltrationEG Momochi13EG Momochi28EG Ricky Ortiz7EG Ricky OrtizInfiltration11Infiltration24Infiltration11InfiltrationEG Momochi13EG Momochi23EG | Justin Wong3EG | Justin WongEG Ricky Ortiz7EG Ricky Ortiz16EG Momochi13EG MomochiEG Floe15EG Floe15AGE | Chris G9AGE | Chris GInfiltration11Infiltration14Kelvin Jeon5Kelvin JeonEG Ricky Ortiz7EG Ricky Ortiz13TFA RZR | LPN1TFA RZR | LPNEG | Justin Wong3EG | Justin Wong8EG Floe15EG FloeDM MCZ Xian16DM MCZ Xian7EG Momochi13EG MomochiWolfkrone14Wolfkrone6Infiltration11InfiltrationSTA Willpower12STA Willpower5AGE | Chris G9AGE | Chris GEG PR Balrog10EG PR Balrog4EG Ricky Ortiz7EG Ricky OrtizMike Ross8Mike Ross3Kelvin Jeon5Kelvin JeonLU | Alex Valle6LU | Alex Valle2EG | Justin Wong3EG | Justin WongAGE | Sabre4AGE | Sabre1TFA RZR | LPN1TFA RZR | LPNTZA2TZA
EG Ricky Ortiz
EG Momochi
EG Momochi
EG | Justin Wong
EG | Justin Wong
Mike Ross
EG Momochi
EG PR Balrog
AGE | Chris G
Mike Ross
EG PR Balrog
Kelvin Jeon
EG Floe
Mike Ross
AGE | Chris G
AGE | Sabre
Kelvin Jeon
Wolfkrone
TFA RZR | LPN
EG PR Balrog
Mike Ross
LU | Alex Valle
AGE | Sabre
TZA
DM MCZ Xian
Wolfkrone
STA Willpower
EG PR Balrog
Infiltration
EG Momochi
EG Ricky Ortiz
Infiltration
Infiltration
EG Momochi
EG | Justin Wong
EG Ricky Ortiz
EG Momochi
EG Floe
AGE | Chris G
Infiltration
Kelvin Jeon
EG Ricky Ortiz
TFA RZR | LPN
EG | Justin Wong
EG Floe
DM MCZ Xian
EG Momochi
Wolfkrone
Infiltration
STA Willpower
AGE | Chris G
EG PR Balrog
EG Ricky Ortiz
Mike Ross
Kelvin Jeon
LU | Alex Valle
EG | Justin Wong
AGE | Sabre
TFA RZR | LPN
TZA